ПОТВРДА ПРОЈЕКТА ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА СУСЕДНИХ ПАРЦЕЛА

Сврха овог админстративног поступка је формирање катастарске парцеле која испуњава услове грађевинске парцеле, на основу пројекта препарцелације. Приликом израде пројекта препарцелације мора се поштовати правило да катастарска парцела у јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја. Потврђени пројекат препарцелације представља основ за отуђење или давање грађевинског земљишта у закуп непосредном погодбом, као и закључење уговора у складу са законом. Надлежни орган издаје странци потврду о границама суседних парцела.

Очекивано време трајања: 3 дан(а)


Пројекат исправке граница суседних парцела-пројекат препарцелације

Овлашћено привредно друштво

Надлежна служба: ГУ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Очекивано време трајања: 1 дан(а)


Сагласност јавног правобраниоца

Надлежна служба: ГУ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Очекивано време трајања: 1 дан(а)


Пројекат геодетског обележавања

Овлашћено привредно друштво

Надлежна служба: ГУ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Очекивано време трајања: 1 дан(а)


Доказ о уплати републичке административне таксе

Надлежна служба: ГУ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Очекивано време трајања: 1 дан(а)


Доказ о уплати градске административне таксе

Надлежна служба: ГУ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Очекивано време трајања: 1 дан(а)