ПОТВРДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Сврха овог административног поступка је формирање грађевинских парцела као предуслова за остваривање права на изградњу. Странка подноси захтев локалној самоуправи са прописаном документацијом-пројекат парцелације, односно препарцелације и доказ о уплаћеној одговарајућој такси. Након провере и утврђивања да је пројекат парцелације односно препарцелације усклађен са важећим планским документом, надлежни орган локалне самоуправе, у име и за рачун странке од Републичког геодетског завода прибавља по службеној дужности доказ о решеним имовинско-правним односима за све катастарске парцеле -копију плана катастарске парцеле и извод из листа непокретности. У року од 10 дана, надлежни орган окончава поступак тако што странка добија потврду и потврђен пројекат препарцелације, односно парцелације чији саставни део је пројекат геодетског обележавања. У супротном, ако надлежни орган утврди да пројекат парцелације, односно препарцелације није у складу са важећим планским документом обавестиће о томе подносиоца захтева. По

Очекивано време трајања: 3 дан(а)


Пројекат парцелације/препарцелације

Овлашћено привредно друштво

Надлежна служба: ГУ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Очекивано време трајања: 1 дан(а)


Доказ о уплати републичке административне таксе

доставља се приликом подношења захтева

Надлежна служба: ГУ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Очекивано време трајања: 1 дан(а)


Доказ о уплати градске административне таксе

доставља се приликом подношења захтева

Надлежна служба: ГУ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Очекивано време трајања: 1 дан(а)


Пројекат геодетског обележавања

Надлежна служба: ГУ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Очекивано време трајања: 1 дан(а)