ПОТВРДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Урбанистички пројекат се израђује када је то предвиђено планом, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде локације. Након евентуалне допуне захтева, оглашава се јавна презентација урбанистичког пројекта у трајању од седам дана, с тим што оглас о јавној презентацији мора бити објављен најкасније седам дана пре дана одређеног за почетак јавне презентације. Одељење за урбанизам и изградњу у року од три дана по истеку јавне презентације доставља Комисији за планове урбанистички пројекат, са свим примедбама и сугестијама са јавне презентације. Комисија за планове је обавезна да у року од 30 дана изврши проверу усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и Законом, те да извештај са својим мишљењем достави Одељењу.

Очекивано време трајања: 27 дан(а)


Урбанистички пројекат

Пројектни биро/одговорни урбаниста

Надлежна служба: ГУ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Очекивано време трајања: 1 дан(а)


Доказ о уплати републичке административне таксе

Надлежна служба: ГУ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Очекивано време трајања: 1 дан(а)


Доказ о уплати градске административне таксе

Надлежна служба: ГУ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Очекивано време трајања: 1 дан(а)