CENTRALNA EVIDENCIJA OBJEDINJENE PROCEDURE - CEOP

FIZIČKA I PRAVNA LICA KOJA INVESTIRAJU U GRADNJU, ZAHTEVE ZA DOZVOLE ZA IZGRADNJU PODNOSE ELEKTRONSKIM PUTEM, SAMOSTALNO, UZ ELEKTRONSKO PRILAGANJE POTREBNIH DOKUMENATA.Uputstvo za projektante o načinu kreiranja, dostavljanja i potpisivanja tehničke dokumentacije koja se razmenjuje u okviru Centralne evidencije objedinjene procedure - CEOP


Obaveštenje o ovome, kao i samo uputstvo, nalazi se na sajtu   gradjevinskedozvole.rs


Elektronska građevinska dozvola - UPUTSTVA


Informacije o statusu konkretnog zahteva za izdavanje građevinske dozvole možete dobiti u Odeljenju za urbanizam - Gradska uprava Grada Leskovca
kontakt telefon : 016/212-774Analiza efikasnosti izdavanja građevinskih dozvola