E-REGISTRACIJA OSNIVANjA PRIVREDNOG DRUŠTVA

E-REGISTRACIJA OSNIVANjA PRIVREDNOG DRUŠTVA 
 Izvor: Agencija za privredne registre

 Od 17. maja 2023. godine registraciona prijava osnivanja privrednog društva, i to društva sa ograničenom odgovornošću (DOO), akcionarskog društva (AD), komanditnog društva (KD) i ortačkog društva (OD) se Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre može podneti ISKLjUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM.
   Za eRegistraciju osnivanja privrednog društva potrebno je da podnosilac prijave poseduje: 

 •  kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji,
 •  instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje (ukoliko već imate instaliranu NEXU aplikaciju obavezno preuzmite novu verziju ovde), 
 •  Visa, MasterCard ili Dina platne kartice za plaćanje naknade
 eRegistracija osnivanja privrednih društava i drugih privrednih subjekata se vrši u aplikaciji Agencije za privredne registre

 Početni korak za korisnike koji prvi put pristupaju sistemu je kreiranje naloga na Portalu eID.gov.rs.

 Ukoliko ste sistemu već pristupali, isti korisnički nalog možete iskoristiti za eRegistraciju osnivanja privrednog društva. Potrebno je samo da uneste Vašu elektronsku poštu i lozinku. Za slučaj da ste zaboravili lozinku, pogledajte video uputstvo zaboravljena lozinka. Prijava APR nalogom biće omogućena do 01.06.2023 godine, a nakon toga će biti dostupna isključivo prijava preko Portala eID.gov.rs. 

 eRegistraciju osnivanja privrednog društva Vam može olakšati vodič u slikama kroz e-registraciju DOO (za slučaj kada član društva e-prijavu podnosi sam za sebe, nema uplaćenog uloga i upravljanje je jednodomno) ili uputstvo za korisnike u pdf formatu.

  Plaćanje naknade za osnivanje privrednog društva vrši se u sistemu Visa, MasterCard ili Dina platnom karticom. Način plaćanja objašnjen je u tehničkom uputstvu za elektronsko plaćanje naknade.

 Elektronski potpis se koristi za potpisivanje elektronske registracione prijave, ali i za potpisivanje dokumenata koji mogu biti prilozi uz elektronsku prijavu.

 U postupku eRegistracije svi dokumenti koji se prilažu moraju biti u elektronskoj formi.

  Ovde je potrebno razlikovati dokumente koje osnivač (ili njegov punomoćnik) sâm izvorno sastavlja u elektronskoj formi (kao što je npr. osnivački akt) i potpisuje svojim kavlifikovanim elektronskim sertifikatom, od dokumenata koje izdaju treća lica ili državni organi i koja moraju biti overena elektronskim pečatom ili potpisom ovlašćenog lica tog lica/organa koji je dokument izdao (npr. ako se prilaže elektronska potvrda banke o uplati osnivačkog uloga, ista mora biti potpisana kavlifikovanim elektronskim sertifikatom ovlašćenog lica banke).

 Ako osnivač registruje privredno društvo, a neka od dokumenata koja je dužan da priloži ne poseduje u elektronskoj formi, na raspolaganju ima mogućnost digitalizacije, odnosno pretvaranja jednog dokumenta iz papirnog u elektronski oblik (koji se smatra kopijom). Da bi kopija bila verna originalu, odnosno da bi elektronski dokumenat koji se prilaže imao istu pravnu snagu kao originalan papirni dokument, potrebno je da ga overi (potpiše) svojim kavlifikovanim  elektronskim potpisom:

 •  lice koje je dokument izdalo (npr. papirnu potvrdu banke o uplati osnivačkog uloga treba da overi ovlašćeni službnik banke svojim elektronskim potpisom) ili 
 • lice koje je zakonom ovlašćeno za overu prepisa (javni beležnik – notar) ili 
 • advokat upisan u imenik advokata Advokatske komore Srbije (uz uslov da je taj advokat istovremeno i punomoćnik koji podnosi registracionu prijavu).

 Potpisivanje elektronskog dokumenta može da se obavi korišćenjem odgovarajućeg programa (npr. Adobe Acrobat Reader) ili korišćenjem besplatne usluge za elektronsko potpisivanje dokumenata koja se nalazi na internet strani Agencije za privredne registre (https://aplikacije3.apr.gov.rs/ElektronskoPotpisivanje 

Rešenje o osnivanju u formi elektronskog dokumenta

 Rešenje o osnivanju u formi e-dokumenta, potpisano e-potpisom registratora, dobija se na unetu imejl adresu ili se može preuzeti iz same aplikacije nakon e-registracije.

 Ni jedna institucija ne sme da uslovljava sprovođenje određene procedure prilaganjem rešenja o osnivanju u papirnoj formi umesto rešenja u elektronskoj formi, ali za slučaj da je neophodno posedovanje rešenja u papirnoj formi, potrebno je APR-u podneti:


 Napomene i preduslovi za podnošenje e-prijave 


 Opšte napomene:

 Sistem za podnošenje e-prijave osnivanja društva je osmišljen tako da usmerava korisnika tokom unosa podataka da ispravno i u skladu sa relevantnim propisima popuni registracionu prijavu.  Na ovaj način se otklanjaju najčešći nedostaci u prijavi koji dovode do negativne odluke registratora.

 Napominjemo da registrator proverava ispunjenost uslova za registraciju (u pogledu zauzetosti naziva, usklađenosti podataka unetih u prijavu i predviđenih osnivačkima aktom) tek nakon podnošenja registracione prijave. Iako aplikacija u velikoj meri sama opominje da je došlo do neispravnog unosa, prethodno navedene stavke ne proverava, pa se može desiti da  uspešno podnesete e-prijavu ali da ne dobijete pozitivnu odluku kojom se ona usvaja (npr. naziv već postoji u bazi podataka APR kao takav). U aplikaciji su posebno označenja polja koja se obavezno popunjavaju kao i dugme „i“ koje pruža više informacija. Podnosilac sâm mora da vodi računa o pravopisu pošto u postupku registracije ne postoji mogućnost izmene unetih podataka, odnosno prijava se usvaja u celini tako kako je popunjena i podaci se registruju isključivo onako kako ih je podnosilac uneo.

 PREDUSLOVI za podnošenje e-prijave: 

Za podnošenje e-prijave postoje četiri važna preduslova. Podnosilac prijave mora da ima: 

 •  elektronski potpis (koji će kasnije svakako koristiti za podnošenje finansijskih izveštaja, komunikaciju sa Poreskom upravom ili eUpravom),
 •  instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje (Ukoliko već imate instaliranu NEXU aplikaciju obavezno preuzmite novu verziju. NEXU aplikacija je dizajnirana od strane Agencije za privredne registre i može služiti korisniku i za kreiranje svih budućih elektronskih dokumenata, faktura i sl. Njeno preuzimanje sa sajta APR je besplatno),
 •  mogućnost plaćanja elektronskim putem korišćenjem Visa, Dina ili MasterCard platne kartice,
 •  otvoren nalog na sistemu Agencije za privredne registre, radi pristupa aplikaciji.
 Prijava za registraciju se može podneti samo ukoliko su popunjena sva obavezna polja i ako je:

 •  plaćena naknada za e-registraciju,
 •  prijava potpisana kvalifikovanim e-potpisom izdatim na teritoriji Republike Srbije,
 •  JMBG ili evidencijski broj za stranca iz e-potpisa podnosioca identičan sa JMBG ili evidencionim brojem koji je unet kao podatak u odeljku podnosilac zahteva. 

Za podnošenje prijave obavezno je i da priloženi elektronski dokumenti budu potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog lica (npr. potvrda banke o uplaćenom osnivačkom ulogu, ukoliko je isti predviđen osnivačkom aktom, mora biti potpisana e-potpisom ovlašćenog lica banke koja je potvrdu izdala).

 Najčešća pitanja 

1. Ko može da podnese e-prijavu za upis privrednog društva u Registar privrednih subjekata? 

 E-prijavu može da podnese fizičko lice (budući član društva) ili lice koje za podnošenje prijave osnivanja Agenciji punomoćjem ovlasti budući član (punomoćnik).

 Ukoliko je podnosilac budući član ili jedna od članova, prijavu potpisuje svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom. 

Ukoliko je podnosilac punomoćnik, on potpisuje prijavu svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom, a u prilogu mora biti punomoćje u formi elektronskog dokumenta (potpisano od strane budućeg člana društva njegovim elektronskim potpisom ili potpisano svojeručnim potpisom budućeg člana i zatim digitalizovano od strane advokata/notara).

 2. Da li treba uz e-prijavu da priložim fotokopiju lične karte u PDF formatu? 

Identitet podnosioca fizičkog lica proverava sama aplikacija, validacijom kvalifikovanog elektronskog potpisa podnosioca. Međutim, za ona lica za koje je inače potrebno priložiti dokaz o identitetu (osnivači/članovi), a nisu elektronski potpisali prijavu odnosno osnivački akt, potrebno je priložiti i dokaz o identitetu u formi PDF doumenta.

 3. Da li osnivački akt treba da bude overen kod notara?

 Ne, osnivački akt koji se prilaže uz e-prijavu treba da bude u formi elektronskog dokumenta potpisan e-potpisom člana društva, odnosno zastupnika društva ukoliko je budući član domaće privredno društvo. 

Nakon popunjavanja obaveznih elemenata, izvršite potpisivanje osnivačkog akta elektronskim potpisom člana društva u odgovarajućem programu ili pomoću NEXU aplikacije za elektronsko potpisivanje.

 Ako se uz elektronsku prijavu dostavlja osnivački akt koji je prethodno sačinjen u papirnoj formi sa potpisima osnivača (članova) overenim od strane  javnog beležnika, omogućeno je da digitalizaciju tog akta (konvertovanje u formu elektronskog dokumenta) izvrši advokat svojim elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskom pečatom, uz uslov da je taj advokat istovremeno i podnosilac prijave. Takođe i potvrda banke, saglasnost nadležnog organa i bilo koji drugi dokument koji je izvorno nastao u papirnoj formi, može biti pretvoren u elektronski dokument od strane advokata koji svojim potpisom garantuje da je imao originalan dokument, da ga je skenirao i potpisao elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskom pečatom.

 4. Ukoliko uz prijavu pored osnivačkog akta želim da priložim još neki dokument, da li on može biti skenirana kopija?

 Ne. Svi dokumenti koji se prilažu iz prijavu moraju biti u originalu, ukoliko nije izričito propisano da mogu biti u fotokopiji (npr. fotokopija lične karte kod „papirnih“ zahteva). Pošto se radi o e-prijavi priloženi dokumenti moraju biti u formi elektronskog dokumenta tj. potpisani e-potpisom izdavaoca dokumenta.

 Na primer:
 •  potvrda banke o uplaćenom osnivačkom ulogu (ukoliko je isti predviđen osnivačkom aktom) mora biti potpisana e-potpisom ovlašćenog lica banke koja je potvrdu izdala,
 •  uverenje iz kaznene evidencije/potvrda o neosuđivanosti mora biti snabdevena kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog lica nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova.

 5. Da li podnošenjem e-prijave mogu da podnesem zahtev za PIB Poreskoj upravi?

 Podnosilac ima mogućnost da preko ove aplikacije podnese:
 •  prijavu za PDV evidentiranje,
 •  prijavu za dodelu PIB-a. 
6. Koje su najčešće greške koje mogu da se naprave prilikom e-registracije jednočlanog i višečlanog DOO-a?

 Prilikom navođenja predmeta poslovanja u poslovnom imenu ili prilikom unosa slova Č, Ć, Ž, Š i Đ, podnosioci često ne koriste dijakritike (npr. PETROVIĆ i PETROVIC, ČAČIĆ i CACIC, ŠUŠA i SUSA, ĐURIĆ i DJURIĆ) ili „progutaju“ neko slovo (npr. DRUŠTVO ZA DIZJN umesto DRUŠTVO ZA D