POZIV ZA UČEŠĆE U SUFINANSIRANjU MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA U 2022

POZIV ZA UČEŠĆE U SUFINANSIRANjU MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA U 2022

Izvor: Nacionalna služba za zapošljavanje Republika Srbija

       Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije poziva organe autonomnih pokrajina i jedinica lokalnih samouprava da učestvuju u sufinansiranju mera i programa aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini.

       U skladu sa Strategijom zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine, Akcionim planom za period od 2021. do 2023. godine planirano je učešće pokrajina i lokalnih samouprava u sufinansiranju sledećih mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim planskim dokumentom:

  • stručna praksa,
  • pripravništvo za mlade sa visokim obrazovanjem,
  • pripravništvo za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem,
  • sticanje praktičnih znanja, obuka na zahtev poslodavca za nezaposlene,
  • subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih,
  • subvencija za samozapošljavanje
  • javni radovi

      Lokalni planski dokument u oblasti zapošljavanja mora biti u saglasnosti sa Akcionim planom, odnosno sa pokrajinskim planskim dokumentom u oblasti zapošljavanja.

      Autonomna pokrajina odnosno jedinica lokalne samouprave koja u okviru pokrajinskog, odnosno lokalnog planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja, obezbeđuje više od polovine sredstava potrebnih za finansiranje određene mere aktivne politike zapošljavanja može podneti zahtev Nacionalnoj službi za učešće u finansiranju te mere.

       Izuzetno, ukoliko se radi o nerazvijenoj jedinici lokalne samouprave, ministar nadležan za poslove zapošljavanja može odobriti učešće u finansiranju i kada je obezbeđeno manje od polovine potrebnih sredstava.

     Zahtevi se mogu podneti nadležnim filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje, najkasnije do 28. februara 2022. godine, a sve informacije o učešću u sufinansiranju mera aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini, kao i Obrazac Zahteva za učešće, mogu se naći na veb stranici: http://www.nsz.gov.rs/