Браунфилд локалитети

Браунфилд локалитети

Комплекс Пролетер

 КОМПЛЕКС ПРОЛЕТЕР ул. Сима Погацаревиц бр. 5 Кп. број 6223/5, КО Лесковац Укупна површина земљишта: 73.132 м² Површина објеката у основи: 19.883 м² Власништво: Државно власништво 100% / Агенција за приватизацију, Центар за стечај Контакт: Миле Денић, повереник стечајног управника Укупан број објеката на локацији: 16 Подаци о значајнијим објектима (површина у основи): • Производна хала - 4860.00м²: , • Производна хала - 4465.00м², • Производна хала - 2668.00м², • Фарбара - 818.00м², • Производна хала - 2930.00м², • Радионица - 741.00м², • Фарбара - 1979.00м², • Канцелариски простор - 153.00м², • Административна зграда - 426.00м², спратност 2+1, • Складиште 284.00м² • Објекти су укњижени али немају употребну дозволу. Постојећа инфраструктура: • Струја постоји на парцели али је трафо станица уништена • Вода, канализација, прилазни пут • Удаљеност од центра града: 2 км • Претходна делатност: Метална индустрија • Локација се са западне стране наслања на ул. Симе Погачаревића, одакле је омогућен директан приступ. Комплекс је комунално опремљен и повезан на градску инфраструктурну мрежу. Напомена: • Након доношења Закона о реституцији обустављена је свака продаја непокретне имовине, јер у бази Републичке дирекције за имовину постоје пријаве које се односе на предметну локацију. Тачан списак поднетих пријава, као и могући исход процеса је за сада непознат. Сходно томе, продаја није могућа до окончања поступка који евентуално буде покренут пред Агенцијом за реституцију. Након завршетка овог процеса биће покренута продаја имовине и окончање стечајног поступка. Блок 36
Податке са скицом можете преузети овде.


 ДП “Зеле Вељковић”

 ДП ЗЕЛЕ ВЕЉКОВИЋ ул. Текстилна 40 Кп. број 995/1, КО Лесковац Укупна површина земљишта: 39.057 м² Површина објеката у основи: 8.797 м² Власништво: Државно власништво 100% и Агенција за приватизацију, Центар за стечај Контакт: Никола Павловић - повереник стечајног управника Укупан број објеката на локацији: 10 Подаци о значајнијим објектима (површина у основи) : • Управна зграда - 427.00 м² • Производна хала - 5,141.00 м² • Кантина - 999.00 м² • Стовариште боја и хемикалија - 284.00 м² • Амбуланта - 420.00 м² • Зграде - 216.00 м² • Трафо станица Иикомпресорска подстаница - 278.00 м² • Стара кантина и стовариште - 975.00 м² • Објекти су средње-солидне конструкције , неопходна је мала реконструкција и адаптација. Постојећа инфраструктура: • Потпуно комунално опремљено земљиште: струја, вода, телефон, канализација, приступни пут • Удаљеност од центра града: 4км • Претходна делатност: текстилна индустрија • Кроз пројекат "Формирање технолошко-прехрамбеног парка" у овој зони извршена је потпуна замена водоводне и канализационе инфраструктуре, уличне расвете, проширена и асфалтирана главна саобраћајница и изграђени нови тротоари. • Напомена: Објекти који су у добром стању су издати у закуп до уновчења имовине. • Катастарску парцелу 995/4 на којој ДП Зеле Вељковић има 50% власништва нисмо узели у разматрање.
Податке са скицом можете преузети овде.

 

 ДП ТРГОПРОМЕТ 

Ул. Моравска бр.13 Кп. број 2306, КО Лесковац Укупна површина земљишта: 9.354 м² Укупна површина објеката у основи: 6.118 м² Власништво: Државно власништво 100% / Агенција за приватизацију Контакт: Драган Пешић – повереник стечајног управника Укупан број објеката: 6 Подаци о значајнијим објектима: • Магацин - 5.175м²; • Управа - 406м²; • Занатска радионица - 160м²; • Магацин бр.5 – 301м²; • Столарска радионица – 68,00м² (ванкњижно власништво) Постојећа инфраструктура: • Струја, вода, телефон, интернет, канализација, прилазни пут • Удаљеност од центра града: 1 км • Претходна делатност: Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама • Остало: Комплекс се налази у истоцном делу града, дирекно се наслања на Ул.Моравску, одакле му је обезбедјен приступ. Он је у потпуности инфраструктурно опремљен и повезан на градску инфраструктурну мрезу. Остало: Комплекс се налази у источном делу града, директно се наслања на ул.Моравску, одакле му је обезбедјен приступ. Потпуно инфраструктурно опремљен и повезан на градску инфраструктурну мрежу.
Податке са скицом можете преузети овде.

 ЛЕТЕКС ДОО

ул. Текстилна 57 Кп. број 954/1, КО Лесковац Укупна површина земљишта: 45.381 м² Укупна површина објеката у основи: 20.787 м² Власништво: Државно власништво 100% / Агенција за приватизацију, Центар за стечај Контакт: Никола Павловић – повереник стечајног управника Укупан број објеката: 12 Подаци о значајнијим објектима: • Хала ткачнице - 9.377 м²; • Предионица - 5.918 м²; • Производна хала - 2.570 м², П+2; • Управна зграда - 660 м², П+2; • Управна зграда - 475 м², По+П+1; • Ресторан - 552 м², П+1; • Хала производње вунених тканина - 435 м². Постојећа инфраструктура: • Струја, вода, канализација, прилазни пут • Удаљеност од центра града: 1 км • Претходна делатност: Производња тканина. • Могуће дати у закуп локацију на 6 месеци или до реализације продаје. • У два објекта налази се страни инвеститор у закупу.
Податке са скицом можете преузети овде.

 КОМПЛЕКС „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ – ДЕО ЛЕТЕКСА КОМПЛЕКС „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ – ДЕО ЛЕТЕКСА

Ул. 28 март, Лесковац Кп. број 2334/1, КО Лесковац Укупна површина земљишта: 24.363 м² Укупна површина објеката у основи: 7.955 м² Власништво: Државно власништво 100% / Агенција за приватизацију, Центар за стечај Контакт: Никола Павловић – повереник стечајног управника Укупан број објеката: 9 Подаци о значајнијим објектима: • Хала предионица - 2.639 м², П+2; • Производна хала припрема - 1.790 м²; • Управна зграда - 2.400 м²; • Радионица - 164 м²; • Радионица - 49 м²; • Ресторан - 487 м²; • Котларница - 407 м², П+1. Постојећа инфраструктура: • Комплекс у потпуности инфраструктурно опремљен и повезан на градску инфраструктурну мрежу (струја, вода, канализација, путни прилаз) • Локација уз железничку пругу • Удаљеност од центра града: 1 км • Претходна делатност - производња тканина
Податке са скицом можете преузети овде. ДП ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА ВУЧЈЕ

ул. Косте Стаменковића 18, Вучје Кп. бр. 1447 и 1466 КО Вучје Укупна површина земљишта: 46.782 м² Укупна површина објекта у основи: 22.427 м² Власништво: Државно власништво 100% / Агенција за приватизацију, Центар за стечај Контакт: Драган Пешић – повереник стечајног управника Укупан број објеката на локацији: 33 Подаци о објектима на Кп. Бр 1447 КО Вучје: • Производна хала дораде – 1.721 м² • Производна хала ткачнице – 3.778 м² • Производна хала фарбара – 394 м² • Производна хала предионица – 784м² • Производна хала кончање – 235м² • Производна хала фарбара – 677м² у основи (Пр+Сп, укупно 1354м²) • Производна хала влачара – 3070м² • Производна хала камгарн – 217м² • Производна хала кончање – 2380м² • Производна хала, главна предионица (ванкњижно власништво) - 3000м² у основи (Пр+Сп, укупно 3800м²) • Управна зграда – 402м² у основи (Пр+Сп+Пот, укупно 1072м²) • Остале помоћне зграде и магацини – 24м², 50м², 32м², 61м², 61м², 58м², 649 м², 420м², 24м² • Трафостаница – 63 м² Подаци о објектима на Кп. Бр 1446 КО Вучје: • Производна хала – 1456м² • Производна хала регенерација – 185м² • Котарница – 475м² (мерење на терену – 950м²) • Хидрофор – 48 м² • Остале помоћне зграде и магацини – 415м², 192м², 59м², 670м², 245м², 185м², 232м², 189м² • Фабрички димњак 20м² у основи, који није уписан у базу катастарског операта Постојећа инфраструктура: • Струја на парцели постоји али је искључена • Вода на парцели постоји али је искључена • Канализација, прилазни пут • Удаљеност од центра Лесковца: 15 км • Претходна делатност: Производња тканина • Напомена: Након доношења Закона о реституцији обустављена је свака продаја непокретне имовине, јер у бази Републичке дирекције за имовину постоје пријаве које се односе на предметну локацију. Тачан списак поднетих пријава, као и могући исход процеса је за сада непознат. Сходно томе, продаја није могућа до окончања поступка који евентуално буде покренут пред Агенцијом за реституцију. Након завршетка овог процеса биће покренута продаја имовине и окончање стечајног поступка.

 ГП ДП РАД 

Ул. Ђорђа Величковића, Грделица Кп. број 131, КО Грделица (Варош) Укупна површина земљишта: 2.078 м² Укупна површина објеката у основи: 1.017 м² Власништво: Државно власништво 100% / Агенција за приватизацију, Центар за стечај Контакт: Тихомир Митровић – повереник стечајног управника Укупан број објеката на локацији: 3 Подаци о значајнијим објектима: • Производна хала - 730 м²; • Анекс производне хале - 107 м²; • Управна зграда - 180 м². Постојећа инфраструктура: • Комплекс у потпуности инфраструктурно опремљен и повезан на градску инфраструктурну мрежу; • Удаљеност од центра града: 17 км.

БЕЛАНОВЦЕ Позиција: Белановце, 300м од пута ИИ реда бр.226 (Прокупље-Бојник-Лесковац); 8 км од центра Лесковца Укупна површина градјевинског земљишта (м²): 29.541,00 м² Укупна површина пољопривредног и осталог земљишта (м²): 101.375,00 м2 Укупна површина објеката (м²): 5.783,00 м² Најзначајнији објекти: Стамбено-пословна зграда - 1699 м² Помоћне зграде - 1000 м² и 740 м² Катастарски број: Градјевинско земљиште приказано на слици: 859, 860/2, 881 КО Белановце Власништво: ДП „Пољопривреда“, Агенција за приватизацију, Центар за стечај Облик преноса права: Куповина, закуп Тип надметања: Јавна лицитација Процењена вредност: 32 милиона динара Напомена: Објекти су укњижени, урадјена процена вештака. Може да се потегне питање продаје локације ка Агенцији за приватизациј. Локацију можете видети овде.

ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА Позиција: Велика Грабовница, 500м од пута ИИ реда бр.1; 3 км од аутопута Београд – Скопље; Град- Општина: Лесковац Намена земљишта: Градјевинско / Пољопривредно земљиште изван градјевинског подручја Укупна површина градјевинског земљишта (м²): 24.963,00 м2 Укупна површина пољопривредног и осталог земљишта (м²): 19.893,00 м2 Укупна површина објеката (м²): 1.324,00 м² - кп.бр.1043 Најзначајнији објекти: Помоћна зграда – 290 м², 209 м², 191 м²,184 м², 120 м² Катастарски број: Градјевинско земљиште на слици: 1043, КО Велика Грабовница Пољопривредно земљиште: 818/1, 818/2, 1514/18, 1514/19, 1517, 1692/6, 2411/4, 383, 6093/2 КО Велика Грабовница Власништво: ДП „Пољопривреда“, Агенција за приватизацију, Центар за стечај Облик преноса права: Куповина, закуп Тип надметања: Јавна лицитација Напомена: Објекти су укњижени, урадјена процена вештака. Може да се потегне питање продаје локације ка Агенцији за приватизацију. Локацију можете видети овде.

ТУРЕКОВАЦ Позиција: Турековац, 2 км од пута ИИ реда бр.226 (Прокупље-Бојник-Лесковац); 6 км од центра Лесковца Град- Општина: Лесковац Намена земљишта: Градјевинско / Пољопривредно земљиште изван градјевинског подручја Укупна површина градјевинског земљишта (м²): 44.754,00 м2 Укупна површина пољопривредног и осталог земљишта (м²): 142.200,00 м2 Укупна површина објеката (м²): 11.601,00 м² Катастарски број: 4035/4, 8101/1, 8101/2, 8102/2, 8102/3 КО Турековац Власништво: ДП „Пољопривреда“, Агенција за приватизацију, Центар за стечај Облик преноса права: Закуп Тип надметања: Јавна лицитација Препорука: Објекти су у поступку укњижења. Могућност закупа постоји. Локацију можете видети овде.

ДОО НАДЛАН СКЛАДИШТЕ ПЕЧЕЊЕВЦЕ Печењевце Укупна површина: 58.000 м2 Укупна површина објекта: 9.718 м2 Власништво: Приватно власништво 100% Контакт: Небојша Кошанин wеб: www.надлан.рс Подаци о хали: Магацин - 4.088 м2 Магацин ( бивша производна хала) - 1150 м2 и 1290 м2; Техничка зграда - 986 м2; Производна хала - 1230 м2; Управна зграда - 610 м2; Стамбена зграда - 610м2. Постојећа инфраструктура: - струја - вода - телефон - интернет -канализација -коловоз -пешачка стаза -железничка пруга Удаљеност од центра града: 11 км Остало: Имовина нуди неискоришћени простор за проширење постојећих магацина на пример за изградњу хладњаце Локацију можете видети овде.

БИВШИ ЈУГЕКСПРЕС , ул. Булевар Николе Пашића кп.бр. 1886/21 , КО Лесковац, укупна површина земљишта
10.583 m², Површина објекта : 884 m² Власништво: Град Лесковац Kонтакт: Градска управа - Одељење за друштвене делатности и локални развој Укупан број објеката на локацији: 1
 Подаци о значајнијим објектима: • Хала дневне неге - 2589.00m²: , • Хала ремонта - 2197.00m², • Управна зграда - 435.00m², Постојећа инфраструктура: • Струјa • водa • канализациja • Kоловоз • Удаљеност од центра града 1.5 km Правила градње: • Max. степен заузетости 60% • Индекс изграђености парцеле максимално 2.0 • Спратност max. P+2 ( do 16 метара - oсим технолошких објеката ) • Teхнолошке и саобраћајне површине makсимално 25% • Зелене површине min. 15% Oстало: Комплекс је комунално опремљен и повезан на градску инфраструктурну мрежу.
Податке са скицом можете преузети овде.