ГРИНФИЛД ЛОКАЦИЈЕ

ЗЕЛЕНА ЗОНА 
 Површина целе зоне: 971.500,00 м² Површина инфраструктурно опремљеног дела зоне: 427.736,00 м Статус развијености: опремљена Индекс изградње: маx 1,5; Индекс искоришћности: маx 40% Тренутни степен заузетости: 0% Дозвољени број спратова: П+2 Тип власништва: Град Лесковац Тренутне инфраструктуре: У оквиру зоне 4 - целина 4а, Нова "зелена"/западни део је део инфраструктурно опремљен и представља део Зоне предвиђен за развој прехрамбене индустрије. Усвојен је План генералне регулације 16 и у оквиру њега регулисан простор Зелене зоне Планска документација: План Генералне Регулације 16 за блокове 54,85 и 86 дефинише правила градње за целину 4а у оквиру Зелене зоне као целине за коју није потребна израда Плана детаљне регулације Планирана намена локације: дозвољена је изградња објекта доминантне намене: складишта (хладњаче, сушаре, шпедициони центри и остало) и прехрамбена индустрија. Слику можете видети овде.

ДУВАНСКА ИНДУСТРИЈА 
 Површина: 22.395,00м² Тип власништва: приватно Тренутне инфраструктуре: неизграђена, постоји могућност инфраструктурног опремања Планирана намена локације: грађевинско. Слику можете видети овде.
 
ГАЛПРЕС 
 Површина: 12.962,00м² Статус развијености: опремљена Индекс изградње: маx 1,2 Индекс искоришћености: маx.60% Тренутни степен заузетости: 0% Дозвољени број спратова: спратност П+2 Тип власништва: државно Тренутне инфраструктуре: неизградјено, постоји могућност инфраструктурног опремања Планирана намена локације: мешовите делатности. Слику можете видети овде.

08-004 Љуба Ненадовић
 Катастарски број 6223/15 Површина: 2.338,00 м² Статус развијености: опремљена Индекс изградње: 1,0 Индекс искоришћености - 40% Тренутни степен заузетости: 0% Дозвољени број спратова: П+2 Тип власништва: државно Опис локације: максимална површина приземног објекта 935,2, максимална површина свих етажа 2338 м2 Тренутне инфраструктуре: Инфраструктурна опремљеност: постоји могућност прикључења Планирана намена локације: централне делатности.

08-003 Љуба Ненадовић
 Катастарски број 6223/17 Површина: 1.971,00 м² Статус развијености: опремљена Индекс изградње: 1,0 Индекс искоришћености - 40% Тренутни степен заузетости: 0% Дозвољени број спратова: П+2 Тип власништва: државно Опис локације: максимална површина приземног објекта 788.4 м2, максимална поврсина свих етажа 1971 м2 Тренутне инфраструктуре: Инфраструктурна опремљеност: постоји могућност прикључења Планирана намена локације: централне делатности.

СЕВЕРНА ЗОНА 
Катастарски број 934/2,943,944/3,945 Тип власништва: Град Лесковац Површина: 41.022,00м² Плански основ: План генералне регулације 15 Правила градње: индекс заузетости парцеле је макс. 50%; индекс изграђености парцеле макс. 2; спратност макс. П+2; технолошке и саобраћајне површине макс. 25%; зелене површине мин. 15%; Тренутна инфраструктура: постоји могућност прикључења Планирана намена локације: мешовите делатности. Слику можете овде.

ЊИВА I КЛАСЕ 
Тип власништва: ДП Пољопривреда Површина: 13.350,00м² Број парцеле: 2087 Врста земљишта: Земљиште у грађевинском подручју.