Послови Обједињене процедуре


Обједињена процедура је поступак или скуп поступака из области изградње које спроводи Градска управа по службеној дужности, у име и за рачун странке, прибављањем потребних услова и других докумената од републичких и локалних јавних предузећа, Службе за катастар непокретности и других организација којима су поверена јавна овлашћења. Обједињена процедура представља значајну позитивну новину, уведену изменама и допунама Закона о планирању и изградњи из децембра 2014. године, која ће смањити кораке, трошкове и време изградње, прикључењa на инфраструктуру и уписа права својине. Тиме ће се за привреду и грађане значајно поједноставити компликован процес прибављања докумената, потребних у различитим фазама изградње објеката.

Јединствени шалтер обавља следеће послове:

  • -    Презентује актуелне мере подршке инвеститорима на локалном и националном нивоу
  • -    Презентује економске потенцијале и остале релевантне ресурсе од интереса за домаће и стране инвеститоре
  • -    Пружа информације о процедурама, потребној документацији  и трошковима за регистровање приватног бизниса на територији града Лесковца
  • -    Пружа информације инвеститорима о расположивим локацијама за инвестирање/ изградњу на територији града Лесковца
  • -    Пружа основне правне информације и савете у домену решавања имовинско-правних односа
  • -    Пружа инвеститорима релевантне информације у домену Закона о планирању и изградњи и других релевантних прописа