Захтеви

ОСС Лесковац захтеви

  1. 1. ЦЕНТРАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ-ЦЕОП
  2. 2. ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ
  3. 3. ПОТВРДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
  4. 4. ПОТВРДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
  5. 5. САГЛАСНОСТ НА ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА СА ПОТВРДОМ РАДИ ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА