ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

Локални акциони план


  Локални акциони план запошљавања града Лесковца (ЛАПЗ) представља израз локалне политике запошљавања и основни је инструмент спровођења мера активне политике запошљавања града Лесковца. Овим документом се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања у 2016. години, односно програми и мере који ће се спроводити у граду ради одржања или повећања запослености односно смањења незапослености. Израда ЛАПЗ правно је заснована на члану 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, број 36/09 и 88/10). ЛАПЗ је у пуној сагласности са Националном стратегијом запошљавања за период 20112020. година и Националним Акционим планом запошљавања за 2015. годину. Националном стратегијом запошљавања дефинисани су следећи стратешки правци и приоритети: 1. Децентрализација политике запошљавања и доношење одлука у вези запошљавања на локалном тржишту рада; 2. Подстицање запошљавања у мање развијеним регионима и развој регионалне и локалне политике запошљавања; 3. Унапређење људског капитала и веће социјално укључивање; 4. Унапређење институција и развој тржишта рада; 5. Редуковање дуалности на тржишту рада. ЛАПЗ града Лесковца доприноси остваривању општег циља Националне стратегије запошљавања који гласи: повећање запослености. Локални акциони план запошљавања града Лесковца израђује Агенција за локални економски развој, уз активно учешће Локалног савета за запошљавање и у сарадњи са Националном службом за запошљавање- филијала Лесковац и осталим заинтересованим странама.


ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2016.ГОДИНУ, МОЖЕТЕ ВИДЕТИ ОВДЕ.