ЦЕНТРАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ - ЦЕОП

ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ИНВЕСТИРАЈУ У ГРАДЊУ, ЗАХТЕВЕ ЗА ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОДНОСЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, САМОСТАЛНО, УЗ ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЛАГАЊЕ ПОТРЕБНИХ ДОКУМЕНАТА.Упутство за пројектанте о начину креирања, достављања и потписивања техничке документације која се размењује у оквиру Централне евиденције обједињене процедуре - ЦЕОП


Обавештење о овоме, као и само упутство, налази се на сајту gradjevinskedozvole.rs


Електронска грађевинска дозвола - УПУТСТВА


Информације о статусу конкретног захтева за издавање грађевинске дозволе можете добити у Одељењу за урбанизам - Градска управа Лесковац
контакт телефон: 016/212-774


Анализа ефикасности издавања грађевинских дозвола