ЦЕНТРАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ - ЦЕОП

ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ИНВЕСТИРАЈУ У ГРАДЊУ, ЗАХТЕВЕ ЗА ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОДНОСЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, САМОСТАЛНО, УЗ ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЛАГАЊЕ ПОТРЕБНИХ ДОКУМЕНАТА.Упутство за пројектанте о начину креирања, достављања и потписивања техничке документације која се размењује у оквиру Централне евиденције обједињене процедуре - ЦЕОП


Обавештење о овоме, као и само упутство, налази се на сајту gradjevinskedozvole.rs


Електронска грађевинска дозвола - УПУТСТВА