ОСС Лесковац Захтеви

  1. ЦЕНТРАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ-ЦЕОП
  2. ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ
  3. ПОТВРДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
  4. ПОТВРДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
  5. САГЛАСНОСТ НА ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА СА ПОТВРДОМ РАДИ ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА