Е-РЕГИСТРАЦИЈА ОСНИВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

Е-РЕГИСТРАЦИЈА ОСНИВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

Извор: Агенција за привредне регистре


Од 17. маја 2023. године регистрациона пријава оснивања привредног друштва, и то друштва са ограниченом одговорношћу (ДОО), акционарског друштва (АД), командитног друштва (КД) и ортачког друштва (ОД) се Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре може поднети ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ.  

За еРегистрацију оснивања привредног друштва потребно је да подносилац пријаве поседује:

 • квалификовани електронски сертификат (електронски потпис) издат од сертификационог тела у Републици Србији,
 • инсталиран читач електронских картица и инсталирану NEXU апликацију за електронско потписивање (уколико већ имате инсталирану NEXU апликацију обавезно преузмите нову верзију овде),
 • Visa, MasterCard или Dina платне картице за плаћање накнаде.

еРегистрација оснивања привредних друштава и других привредних субјеката се врши у апликацији Агенције за привредне регистре.

Почетни корак за кориснике који први пут приступају систему је креирање налога на Порталу eID.gov.rs.

Уколико сте систему већ приступали, исти кориснички налог можете искористити за еРегистрацију оснивања привредног друштва. Потребно је само да унесте Вашу електронску пошту и лозинку. За случај да сте заборавили лозинку, погледајте видео упутство заборављена лозинкаПријава АПР налогом биће омогућена до 01.06.2023 године, а након тога ће бити доступна искључиво пријава преко Портала eID.gov.rs.

еРегистрацију оснивања привредног друштва Вам може олакшати водич у сликама кроз е-регистрацију ДОО (за случај када члан друштва е-пријаву подноси сам за себе, нема уплаћеног улога и управљање је једнодомно) или упутство за кориснике у пдф формату

Плаћање накнаде за оснивање привредног друштва врши се у систему Visa, MasterCard или Dina платном картицом. Начин плаћања објашњен је у техничком упутству за електронско плаћање накнаде.

Електронски потпис се користи за потписивање електронске регистрационе пријаве, али и за потписивање докумената који могу бити прилози уз електронску пријаву.

У поступку еРегистрације сви документи који се прилажу морају бити у електронској форми. 

Овде је потребно разликовати документе које оснивач (или његов пуномоћник) сâм изворно саставља у електронској форми (као што је нпр. оснивачки акт) и потписује својим кавлификованим електронским сертификатом, од докумената које издају трећа лица или државни органи и која морају бити оверена електронским печатом или потписом овлашћеног лица тог лица/органа који је документ издао (нпр. ако се прилаже електронска потврда банке о уплати оснивачког улога, иста мора бити потписана кавлификованим електронским сертификатом овлашћеног лица банке).

Ако оснивач региструје привредно друштво, а нека од докумената која је дужан да приложи не поседује у електронској форми, на располагању има могућност дигитализације, односно претварања једног документа из папирног у електронски облик (који се сматра копијом). Да би копија била верна оригиналу, односно да би електронски докуменат који се прилаже имао исту правну снагу као оригиналан папирни документ, потребно је да га овери (потпише) својим кавлификованим  електронским потписом:

 • лице које је документ издало (нпр. папирну потврду банке о уплати оснивачког улога треба да овери овлашћени службник банке својим електронским потписом) или
 • лице које је законом овлашћено за оверу преписа (јавни бележник – нотар) или
 • адвокат уписан у именик адвоката Адвокатске коморе Србије (уз услов да је тај адвокат истовремено и пуномоћник који подноси регистрациону пријаву).

Потписивање електронског документа може да се обави коришћењем одговарајућег програма (нпр. Adobe Acrobat Reader) или коришћењем бесплатне услуге за електронско потписивање докумената која се налази на интернет страни Агенције за привредне регистре (https://aplikacije3.apr.gov.rs/ElektronskoPotpisivanje

Решење о оснивању у форми електронског документа

Решење о оснивању у форми е-документа, потписано е-потписом регистратора, добија се на унету имејл адресу или се може преузети из саме апликације након е-регистрације.

Ни једна институција не сме да условљава спровођење одређене процедуре прилагањем решења о оснивању у папирној форми уместо решења у електронској форми, али за случај да је неопходно поседовање решења у папирној форми, потребно је АПР-у поднети:


Напомене и предуслови за подношење е-пријаве

Опште напомене:

Систем за подношење е-пријаве оснивања друштва је осмишљен тако да усмерава корисника током уноса података да исправно и у складу са релевантним прописима попуни регистрациону пријаву.  На овај начин се отклањају најчешћи недостаци у пријави који доводе до негативне одлуке регистратора.

Напомињемо да регистратор проверава испуњеност услова за регистрацију (у погледу заузетости назива, усклађености података унетих у пријаву и предвиђених оснивачкима актом) тек након подношења регистрационе пријаве. Иако апликација у великој мери сама опомиње да је дошло до неисправног уноса, претходно наведене ставке не проверава, па се може десити да  успешно поднесете е-пријаву али да не добијете позитивну одлуку којом се она усваја (нпр. назив већ постоји у бази података АПР као такав). У апликацији су посебно означења поља која се обавезно попуњавају као и дугме „i“ које пружа више информација. Подносилац сâм мора да води рачуна о правопису пошто у поступку регистрације не постоји могућност измене унетих података, односно пријава се усваја у целини тако како је попуњена и подаци се региструју искључиво онако како их је подносилац унео.

ПРЕДУСЛОВИ за подношење е-пријаве:

За подношење е-пријаве постоје четири важна предуслова. Подносилац пријаве мора да има:

 • електронски потпис (који ће касније свакако користити за подношење финансијских извештаја, комуникацију са Пореском управом или еУправом),
 • инсталиран читач електронских картица и инсталирану NEXU апликацију за електронско потписивање (Уколико већ имате инсталирану NEXU апликацију обавезно преузмите нову верзију. NEXU апликација је дизајнирана од стране Агенције за привредне регистре и може служити кориснику и за креирање свих будућих електронских докумената, фактура и сл. Њено преузимање са сајта АПР је бесплатно),
 • могућност плаћања електронским путем коришћењем Visa, Dina или MasterCard платне картице,
 • отворен налог на систему Агенције за привредне регистре, ради приступа апликацији.

Пријава за регистрацију се може поднети само уколико су попуњена сва обавезна поља и ако је:

 • плаћена накнада за е-регистрацију,
 • пријава потписана квалификованим е-потписом издатим на територији Републике Србије,
 • ЈМБГ или евиденцијски број за странца из е-потписа подносиоца идентичан са ЈМБГ или евиденционим бројем који је унет као податак у одељку подносилац захтева.

За подношење пријаве обавезно је и да приложени електронски документи буду потписани квалификованим електронским потписом овлашћеног лица (нпр. потврда банке о уплаћеном оснивачком улогу, уколико је исти предвиђен оснивачком актом, мора бити потписана е-потписом овлашћеног лица банке која је потврду издала).


Најчешћа питања

1. Ко може да поднесе е-пријаву за упис привредног друштва у Регистар привредних субјеката?

Е-пријаву може да поднесе физичко лице (будући члан друштва) или лице које за подношење пријаве оснивања Агенцији пуномоћјем овласти будући члан (пуномоћник).

Уколико је подносилац будући члан или једна од чланова, пријаву потписује својим квалификованим електронским потписом.

Уколико је подносилац пуномоћник, он потписује пријаву својим квалификованим електронским потписом, а у прилогу мора бити пуномоћје у форми електронског документа (потписано од стране будућег члана друштва његовим електронским потписом или потписано својеручним потписом будућег члана и затим дигитализовано од стране адвоката/нотара).

2. Да ли треба уз е-пријаву да приложим фотокопију личне карте у ПДФ формату?

Идентитет подносиоца физичког лица проверава сама апликација, валидацијом квалификованог електронског потписа подносиоца. Међутим, за она лица за које је иначе потребно приложити доказ о идентитету (оснивачи/чланови), а нису електронски потписали пријаву односно оснивачки акт, потребно је приложити и доказ о идентитету у форми ПДФ доумента.

3. Да ли оснивачки акт треба да буде оверен код нотара?

Не, оснивачки акт који се прилаже уз е-пријаву треба да буде у форми електронског документа потписан е-потписом члана друштва, односно заступника друштва уколико је будући члан домаће привредно друштво.

Након попуњавања обавезних елемената, извршите потписивање оснивачког акта електронским потписом члана друштва у одговарајућем програму или помоћу NEXU апликације за електронско потписивање.

Ако се уз електронску пријаву доставља оснивачки акт који је претходно сачињен у папирној форми са потписима оснивача (чланова) овереним од стране  јавног бележника, омогућено је да дигитализацију тог акта (конвертовање у форму електронског документа) изврши адвокат својим електронским потписом, односно квалификованим електронском печатом, уз услов да је тај адвокат истовремено и подносилац пријаве. Такође и потврда банке, сагласност надлежног органа и било који други документ који је изворно настао у папирној форми, може бити претворен у електронски документ од стране адвоката који својим потписом гарантује да је имао оригиналан документ, да га је скенирао и потписао електронским потписом, односно квалификованим електронском печатом.

4. Уколико уз пријаву поред оснивачког акта желим да приложим још неки документ, да ли он може бити скенирана копија?

Не. Сви документи који се прилажу из пријаву морају бити у оригиналу, уколико није изричито прописано да могу бити у фотокопији (нпр. фотокопија личне карте код „папирних“ захтева). Пошто се ради о е-пријави приложени документи морају бити у форми електронског документа тј. потписани е-потписом издаваоца документа.

На пример:

 • потврда банке о уплаћеном оснивачком улогу (уколико је исти предвиђен оснивачком актом) мора бити потписана е-потписом овлашћеног лица банке која је потврду издала,
 • уверење из казнене евиденције/потврда о неосуђиваности мора бити снабдевена квалификованим електронским потписом овлашћеног лица надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова.

5. Да ли подношењем е-пријаве могу да поднесем захтев за ПИБ Пореској управи?

Подносилац има могућност да преко ове апликације поднесе:

 • пријаву за ПДВ евидентирање,
 • пријаву за доделу ПИБ-а.

6. Које су најчешће грешке које могу да се направе приликом е-регистрације једночланог и вишечланог ДОО-а?

 • Приликом навођења предмета пословања у пословном имену или приликом уноса слова Ч, Ћ, Ж, Ш и Ђ, подносиоци често не користе дијакритике (нпр. PETROVIĆ и PETROVIC, ČAČIĆ и CACIC, ŠUŠA и SUSA, ĐURIĆ и DJURIĆ) или „прогутају“ неко слово (нпр. ДРУШТВО ЗА ДИЗЈН уместо ДРУШТВО ЗА Д