ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПОСЛОВНИХ БАНАКА И ЛИЗИНГ КОМПАНИЈА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 20

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПОСЛОВНИХ БАНАКА И ЛИЗИНГ КОМПАНИЈА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2021. ГОДИНИ
Извор: Министарство привреде


Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће пословних банака и лизинг компанија у реализацији Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021. години
     Министарство привреде додељује бесповратна средства микро, малим и средњим предузећима, предузетницима и задругама за набавку производне опреме/грађевинске механизације/машина и опреме за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње са циљем олакшавања финансирања набавке опреме и јачања њихове конкурентности.
     Бесповратна средства ће овим предузећима бити обезбеђена заједно са кредитом који ће бити одобрен од стране партнерске/их банке/ака или финансијског лизинга лизинг компаније/а, изабраних на основу овог позива.
     Програм спроводи Министарство у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и одабраним пословним банкама и лизинг компанијама.
     Овим путем Министарство привреде позива све заинтересоване банке и лизинг компаније да се пријаве за учешће у реализацији програма.
     Укупна средства, опредељена Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину, за реализацију овог програма износе 1.550.000.000,00 динара. Привредни субјекти могу остварити право на доделу бесповратних средстава у износу до 25% од нето вредности набавке производне опреме. Износ одобрене бесповратне помоћи не може бити мањи од 500.000,00 РСД, нити већи од 5.000.000,00 РСД. Минимална сопствена средства фирме која подноси захтев износе 5% од укупне нето вредности опреме која се набавља, док ће остатак бити обезбеђен из кредита пословне банке или финансијског лизинга лизинг компаније.
     Право учешћа имају све заинтересоване пословне банке и лизинг компаније које испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности на територији Републике Србије. Банке и лизинг компаније морају да задовоље и следеће услове:
 
      - Благовремено достављена комплетна и исправна конкурсна документација;
      - Понуђени услови су у складу са одредбама Програма;    
      - Показатељ адекватности капитала за банке односно новчани део капитала за лизинг компаније је у складу      
        са регулативом НБС;   
      - Банка односно лизинг компанија је остварила профит у 2020. години;    
      - Народна банка Србије не спроводи привремене мере над банком односно лизинг компанијом.    

Заинтересоване банке и лизинг компаније достављају оригинал или оверене фотокопије следећих докумената:
  
            - попуњен Прилог 1 (образац доступан на сајту министарства);     
            - образац са потписом лица овлашћених за заступање (ОП образац).    

 Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив за учешће пословних банака и лизинг компанија у реализацији Програм подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021. години – НЕ ОТВАРАТИ“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријава се предаје лично или препоручено поштом на адресу:
Министарство привреде
Сектор за развој малих и средњих предузећа и предузетништва
Кнеза Милоша 20
11 000 Београд

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 19. ФЕБРУАР 2021. ГОДИНЕ.

Обавезујући услови, за све банке и лизинг компаније које су заинтересоване за учешће у Јавном позиву, као и критеријуми за избор банака/лизинг компанија, прецизно су дефинисани у Програму подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021. години.

Текст овог програма са пропратном документацијом за учешће у Јавном позиву може се преузети на интернет страницама:

Министарства привреде: http://www.privreda.gov.rs/
Развојне агенције Србије: http://www.ras.gov.rs/

ПРЕУЗМИТЕ ФАЈЛ :

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Uputstvo-2021-Final.pdf

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Nacrt-Ugovora-LK-MP-RAS_2021.pdf

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Nacrt-Ugovora-Banke-MP-RAS_2021.pdf

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Kratak-Tekst-O-Informacionom-Sistemu-Oprema.pdf
https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/II-Tekst-Oglasa_-Javni-Poziv-Za-Banke-I-Lizing-Kompanije-Za-2021.pdf

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/PRILOG-1-Za-Banke_2021-1.docx

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/PRILOG-1-Za-Lizing-Kompanije_2021.docx

https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/Uredba-O-Utvr%C4%91ivanju-Programa-Oprema-2021.pdf