НАРОДНА СКУПШТИНА УСВОЈИЛА 10 ЗАКОНА ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА И САОБРАЋАЈА

Народна скупштина усвојила 10 закона из области грађевинарства и саобраћаја
Извор: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Народна скупштина Републике Србије усвојила је данас предлоге 10 закона из области грађевинарства и саобраћаја, међу којима су измене Закона о планирању и изградњи, Закон о озакоњењу објеката, нови Закон о грађевинским производима, као и измене Закона о превозу путника у друмском саобраћају и закона из области ваздушног и водног саобраћаја.

Закон о изменама и допунама Закона о озакоњењу објеката и Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи пружиће држави, грађевинским инспекторима и локалној самоуправи нове могућности за још ефикаснију борбу против неодговорних и бахатих инвеститора који граде без дозволе и покушавају да зараде на кршењу закона. Закон о изменама и допунама Закона о озакоњењу објеката уводи нову алатку која ће бити на располагању свима који спроводе овај закон, а то је лакше и брже доношење и спровођење решења о уклањању нелегалних објеката. Изменама закона предвиђено је да је, уместо правоснажног решења којим се одбија или одбацује захтев за озакоњење, довољно коначно, најчешће другостепено, решење којим се захтев за озакоњење одбацује или одбија. Ова мера требало би да донесе много више уклањања нелегалних објеката него до сада, јер се на рушење чекало до окончања предугих управних и судских спорова. Измене закона предвиђају да сви нелегални објекти имају забрану прометовања до доношења коначног решења о озакоњењу или његовог одбијања, што је пре свега усмерено против неодговорних инвеститора који желе да се обогате кршењем закона и избегавањем плаћања грађевинских и комуналних општинских и градских такси. Због њих се уводи ова забрана и неће моћи да тргују нелегалним објектима. Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи oмoгућава дa пoслe e-дoзвoлa и e-кaтaстрa зaживи и рeфoрмa e-прoстoр, oднoснo дa сe увeдe oбjeдињeнa прoцeдурa и у oблaсти изрaдe плaнских дoкуменaтa, пo узoру нa oну кoja вeћ пoстojи кoд грaђeвинских дoзвoлa. Предлог закона прeдвиђа да се рoкoви зa изрaду плaнских дoкумeнaтa скрате на највише 12 мeсeци, са садашњих најмање 18, а неретко и по неколико година. Усвајањем измена закона омогућиће се да се План гeнeрaлнe рeгулaциje примењује дирeктнo и дa сви плaнски дoкумeнти буду jaвнo дoступни у Цeнтрaлнoм рeгистру плaнских дoкумeнaтa. Такође је предвиђен крaћи пoступaк зa дoнoшeњe измeнa и дoпунa плaнских дoкумeнaтa које ће трајати до шест месеци, прoдужaвaњe вaжeњa лoкaциjских услoвa са 12 на 24 месеца, грађевинских дозвола са две на три године, као и мoгућнoст фaзнe грaдњe.

Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају значајан је због додатног уређивања области такси превоза, повећања капацитета инспекцијских органа и јаче борбе против сиве економије. Одредбе овог закона усклађене су са прописима Европске уније и не спречавају употребу модерних дигиталних апликација ради побољшања сервиса такси услуга, о чему сведочи и појава нових такси оператера на тржишту. Оно што ни важећи закон, а ни предложене измене не дозвољавају, јесте да се у области превоза путника појаве предузећа која немају одговарајућа одобрења за обављање делатности превоза путника. Ово је битно и са аспекта безбедности саобраћаја и корисника услуга јавног превоза, у који спада и такси делатност. Закон о грађевинским производима први пут ће уредити ову област на јединствен начин и ускладити је у свему са стандардима и најбољом праксом ЕУ. Најважнији ефекти овог закона биће уређеније тржиште грађевинских производа, подизање квалитета материјала који се користи у градњи путева, мостова, зграда и других објеката, уз повољније цене за инвеститоре омогућене конкуренцијом произвођача. Такође, нови закон учиниће и домаће произвођаче конкурентнијим на европском тржишту, јер ће се и у Србији примењивати једнаки стандарди као и у земљама чланицама ЕУ. Закон ће дати додатни подстицај развоју грађевинарства и омогућиће да објекти који се граде буду безбедни и еколошки прихватљивији. Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају омогућава даље усклађивање са међународним стандардима и препорученом праксом Међународне организације цивилног ваздухопловства (ICAO), као и са европским прописима у овој области. Доношењем закона омогућава се даље подизање нивоа безбедности, а главне новине односе се на одредбе које се тичу планирања и изградње аеродрома, заштите животне средине, и нарочито уношења новог поглавља транспорта опасне робе, којим се у домаће законодавство преузимају стандарди Међународне организације цивилног ваздухопловства. Закон о изменама и допунама Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају прецизирају се одредбе којима се олакшава примена закона у пракси и омогућава поуздана и независна истрага несрећа. Између осталог, омогућава се истрага удеса беспилотних летелица, као и укључивање представника EASA или цивилних ваздухопловних власти друге државе у својству саветника у истрагама које спроводи Центар за истраживање несрећа у саобраћају. Законом о изменама и допунама Закона о транспорту опасне робе одредбе овог закона усаглашене су са Законом о општем управном поступку, у којем су прописане све процедуре које се спроводе овим законом. Законом се дефинише база података за покретну опрему под притиском како би сви подаци о контролисању и пуњењу боца, цистерни под притиском, батеријских возила и гасних контејнера са више елемената били на једном месту и доступни свима. Између осталог, изменама закона се возилима која превозе опасну робу са високом потенцијалном опасношћу и цистернама омогућава предност приликом преласка државне границе. Такође се уводи обавеза да се пре подношења захтева за издавање дозволе за транспорт опасног отпада, претходно прибавља полиса осигурања за штету начињену животној средини. Усвајањем Закона о изменама и допунама Закона о државној припадности и упису пловила и закона о Закона о изменама и допунама Закона о поморској пловидби, домаће законодавство додатно се усаглашава са прописима ЕУ. Изменама закона о државној припадности и упису пловила прецизиране су одредбе у вези с уписом пловила и онемогућава регистрација пловила чија старост је већа од законом допуштене, док се изменама Закона о поморској пловидби уређује област рециклирања бродова, што је значајно за очување животне средине. Закон о потврђивању Оквирног споразума о економској и техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Мађарске у области инфраструктурних пројеката омогућава спровођење споразума који предвиђа сарадњу две земље у области управљања водом за пиће и отпадним водама, транспорта и одрживе мобилност, управљања чврстим отпадом, као и области заштити животне средине и енергетици. Споразум између осталог омогућава пружање техничке помоћи, заједничку израду студија, као и сарадњу на припреми и спровођењу инфраструктурних пројеката.