ПОЗИВ ОБВЕЗНИЦИМА ДА ЕВИДЕНТИРАЈУ СТВАРНЕ ВЛАСНИКЕ

АПР: Позив обвезницима да евидентирају стварне власнике
Извор: Привредна комора Србије
       Агенција за привредне регистре (АПР) позвала је привредне субјекте и остале обвезнике да у складу са Законом о централној евиденцији стварних власника евидентирају стварне власнике и унесу податке у Централну евиденцију. Стварне власнике је, закључно са 10. септембром, евидентирало укупно 138.797 обвезника, што чини 85,12 одсто регистрованих субјеката. Највише је привредних субјеката испунило ову законску обавезу 87,31 одсто, следе установе 83,19 одсто, задужбине и фондације 82,39 одсто, док је процентуално најмање удружења која су евидентирала своје стварне власнике 77,25 одсто. Евидентирање података о стварним власницима врши лице овлашћено за заступање у регистрованом субјекту, које је дужно да податке унесе електронски у Централну евиденцију, најкасније у року од 15 дана од датума оснивања, или регистрације промене власничке структуре и чланова органа, на основу које испуне услов за стицање својства стварног власника регистрованог субјекта, уз употребу квалификованог сертификата за електронски потпис. Истовремено са евидентирањем, подаци се објављују на интернет страници, односно на порталу Агенције, како би трећа лица могла бити упозната са подацима о стварним власницима. Агенција за привредне регистре је 4. септембра послала нотификације на око 6.000 имејлова регистрованих субјеката, чије су електронске адресе регистроване у базама података АПР-а, са обавештењем за сваког појединачног обвезника, који још није унео своје податке у Централну евиденцију, да треба да испуни ову обавезу прописану Законом о централној евиденцији стварних власника. Агенција је упозорила обвезнике на прекршајну одговорност регистрованих субјеката и њихових одговорних лица у случају да не изврше своју законску обавезу. У обавештењу су обвезници упућени како да приступе Централној евиденцији стварних власника преко веб-сајта Агенције и како да пронађу детаљнија упутства за поступак електронског евидентирања, која су објављена на страници Регистри /Централна евиденција стварних власника. Централна евиденција стварних власника успостављена је у Агенцији за привредне регистре 31. децембра 2018. године, са циљем усаглашавања домаћих прописа са европским законодавством и унапређења постојећег система откивања и спречавања прања новца и финансирања тероризма, уз постизање вишег нивоа доступности и поузданости у евидентиране податке о стварним власницима. Сходно законској обавези да проверава да ли је регистровани субјект извршио евидентирање података о стварном власнику у Централну евиденцију у законском року, Агенција за привредне регистре је проверила податке и упутила обавештења обвезницима, који нису евидентирали стварне власнике у Централној евиденцији, да то што пре учине, јер ће, у супротном, поднети захтев за покретање прекршајног поступка против регистрованог субјекта ако утврди да није извршио евидентирање података о стварном власнику, oбјављено је на сајту АПР.