ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ

Информација о локацији садржи податке о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели, односно на више катастарских парцела, на основу планског документа. Захтев за издавање информације о локацији локалној самоуправи може поднети било које заинтересовано правно или физичко лице. Информацију о локацији издаје орган локалне самоуправе надлежан за издавање локацијских услова у року од осам дана од дана подношења захтева, уз накнаду стварних трошкова издавања те информације.

Очекивано време трајања: 8 дан(а)


Републичка административна такса

Доставља се пре преузимања информације о локацији

Надлежна служба: ГУ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Очекивано време трајања: 8 дан(а)


Градска административна такса

Доставља се пре преузимања информације о локацији

Надлежна служба: ГУ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Очекивано време трајања: 8 дан(а)


Такса за издавање копије плана катастарске парцеле

Доставља се пре преузимања информације о локацији

Надлежна служба: ГУ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Очекивано време трајања: 8 дан(а)